Общи условия за ползване

І. Общи условия

  1.  Настоящите общи условия преставляват договор за предоставяне от “Авентура Технолоджис“ ЕООД (ЕИК 200752300) на собствения си интернет сайт aventura-bg.com, за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта aventura-bg.com, собственост на “Авентура Технолоджис“ ЕООД.
  2.  Страни по настоящия договор са “Авентура Технолоджис“ ЕООД (ЕИК 200752300) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта aventura-bg.com.
  3.  Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение,след като интернет сайтът aventura-bg.com е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.
  4.  Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта aventura-bg.com.
  5.  Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

ІІ. Речник на термини, срещани в тези условия

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес aventura-bg.com;
Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (потенциален купувач на предлаганите оферти), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стокии/или услуги по електронен път;
Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
Платформа е съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
Браузър е компютърна програма,предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговскисъобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване наинформация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства,което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
Потребителски профил е обособена част от уебсайта на “Авентура Технолоджис“ ЕООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от aventura-bg.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1,т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “Авентура Технолоджис“ ЕООД.
Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта aventura-bg.com, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на “Авентура Технолоджис“ ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в уебсайта на “Авентура Технолоджис“ ЕООД, незащитена от Закона за защита на личните данни.
Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
Уебсайт / сайт(„website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол исъдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

ІІІ. Предмет на договора

1. “Авентура Технолоджис“ ЕООД предоставя за ползване на потребителите платформа за онлайн пазаруване, чрез интернет сайта си aventura-bg.com,при условията на договор за продажби от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл.от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.

2. Договорът за продажби от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги, използвайки платформата, предоставена от “Авентура Технолоджис“ ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договора за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия,така и със съдържанието на договора за покупко-продажба от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.

3. “Авентура Технолоджис“ ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
– За вреди причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
– Ако потребителят си забрави акаунта логнат на компютър или по какъвто и да е било друг начин разреши и/или допусне да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
– За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта aventura-bg.com, независещи от екипа на същия.

4. Потребителското име , с което потребителя се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на “Авентура Технолоджис“ ЕООД. Когато потребителят промени потребителското си име, “Авентура Технолоджис“ ЕООД не проверява и не носи отговорност за истинността на новото потребителско име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

5. Потребителят се задължава при ползуване на предоставения му достъп до електронната платформа: да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова,национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно “Авентура Технолоджис“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; дане извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни,разположени на уебсайта на “Авентура Технолоджис“ ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

ІV. Авторски права и ограничения свързани с тях.

1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на интернет сайта aventura-bg.com, за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на “Авентура Технолоджис“ ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на интернет сайта aventura-bg.com. Не се разрешава материалите на интернет сайта aventura-bg.com да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в интернет сайта aventura-bg.com материали в други сайтове е забранена.

2. “Авентура Технолоджис“ ЕООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително споразумение, уреждащо правоотношенията между “Авентура Технолоджис“ ЕООД и лицето, публикуващо информацията.

3. Линковете на интернет сайта aventura-bg.com към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от “Авентура Технолоджис“ ЕООД и по отношение на използването на препратката извън интернет сайта aventura-bg.com настоящите Общи условия не се прилагат.

4. “Авентура Технолоджис“ ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица. “Авентура Технолоджис“ ЕООД по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията, публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло отговорност и риск на потребителя.

V. Защита на лични данни

1. “Авентура Технолоджис“ ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

2. В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, “Авентура Технолоджис“ ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “Авентура Технолоджис“ ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

4. “Авентура Технолоджис“ ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “Авентура Технолоджис“ ЕООД.

5. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на промотирани стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.

6. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни,обявени като общо достъпни в потребителския му профил в aventura-bg.com, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от “Авентура Технолоджис“ ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в aventura-bg.com (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от “Авентура Технолоджис“ ЕООД за целите на директния маркетинг.

7. “Авентура Технолоджис“ ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други,освен в случаите когато:
– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
– други посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в aventura-bg.com, потребителят разрешава в потребителските му профили aventura-bg.com или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “Авентура Технолоджис“ ЕООД или от офериращите в сайта търговци.

VІ. Tехническите стъпки по сключване на договор за покупко-продажба от разстояние посредством интернет сайта Aventura-bg.com

1. Зареждайки заглавната интернет страницата aventura-bg.com,потребителят получава възможност да се запознае подробно с публикувана оферта,която в повечето случаи се отнася до покупко-продажба на оферирана стока/услуга. На видно място на заглавната страница, потребителят може да се запознае както с данните на фирмата, поддържаща интернет сайта, така и с Общите условия за ползване на сайта и с Общите условия за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние.

2. Правейки активно действие – селектиране на линк, банер, активен бутон или картинка, потребителят заявява, че е запознат с Общите условия за ползване на сайта.

3. В случай, че потребителят има воля да сключи договор посредством предоставената му платформа, той би следвало да достигне до страница – част от сайта, съдържаща специално изготвен интерфейс, посредством който потребителят ще извърши електронното волеизявление за сключване на договор запокупко-продажба от разстояние. В случай, че потребителят няма регистрация в сайта до момента, той следва да премине кратка процедура по регистрация, при която доброволно, съгласно настоящите Общи условия предоставя данните, необходими за сключване и изпълнение на договора.

4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством изчерпателно изброени в сайта начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на потребителя, че е съгласен да заплати услугата, от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на потребителя, че е съгласен с Общите условия за ползване на сайта, Общите условия за покупко-продажба, които сам е прочел, одобрил и избрал до момента.

5. След сключване на договора, потребителят получава на изрично посочено място в потребителския интерфейс, предоставен от “Ксиаоми България“ ЕООД, съобщение за успешно възприетото му електронно волеизявление, което е потвърждение, че договорът е сключен. От там насетне, страните по договора се ръководят съгласно Общите условия.

6. Всяка промяна в обстоятелствата, свързани с договора, бива съобщавана напотребителя в потребителския интерфейс, предоставен от “КсиаомиБългария“ ЕООД. Преводи на парични суми от aventura-bg.com към потребители на сайта се извършват само по банков път, като всички транзакционни разходи, които са били направени във връзка с превежданата сума, са за сметка на получаващият я потребител.

VII. Отказ от вече направена поръчка

Всеки наш Клиент, подал поръчка, има правото да се откаже отнея. Отказът трябва да бъде извършен в рамките на не повече от 12 часа след нейното подаване. Отказът от подадена поръчка се извършва като се свържете с нас на 0898800652 и 029466197. От Вас ще бъде изискана информация относно: номера на поръчката (можете да го видите от email-а, с който сме Ви потвърдили поръчката), името, на чието е подадена поръчката, както и адреса за доставка.

Можете да се възполвате от прикачения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ

Важно: В случай, че Вашата поръчка вече е предадена на куриер за доставка, “Авентура Технолоджис“ ЕООД ще откаже вашето искане за отказ. В тези случаи е необходимо да откажете поръчката при получаване от куриер. При отказ при получаване от куриер, Вие дължите сумата за транспорт, посочена Ви в полученото писмо при пускането на Вашата поръчка. Това задължение не може да бъде оспорвано, в случай, че сте поставили съгласие на „общите условия за доставка” и параметрите на доставката са спазени съгласно указаните от Вас продукти и количества.

VIII. Политика за връщане на стоки,обезщетяване на картодържатели и отказ от направена поръчка

Всеки Клиент, закупил продукт от електронния магазин, има правото да върне продукта в срок от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от момента на получаването му. Задължително изискване е продуктът да бъде опакован и окомплектован по начина, по който е получен. При връщането на продукта е задължително и да приложите съпътстващите го документи. Моля, не избързвайте да изхвърляте и късате опаковката.
Продукт, който не е опакован по начина, по който е получен, не подлежи на връщане и “Авентура Технолоджис“ ЕООД не носи наказателна отговорност за отказа за връщане на продукта.
Връщането на продукта се извършва по куриер, на указан от наш консултант адрес, за сметка на Клиента. В случай на връщане на продукта, Клиентът дължи сумата по направените разходи за връщане на продукта..

За повече информация относно връщането на продукта, моля свържете се с нас на посочените координати.

ІX. Допълнителни условия

1. “Авентура Технолоджис“ ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.

2. Потребителят-купувач заявява, че е запознат, че закупените от него услуги чрез сайта попадат в кръга на описаните в чл. 50, ал. 3, т. 2 от ЗЗП.

3. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

5. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на “Авентура Технолоджис“ ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

 

Последна промяна 23.05.2017г.

Privacy Preferences

When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in the form of cookies. Here you can change your Privacy preferences. It is worth noting that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we are able to offer.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.

Този сайт използва cookies (бисквитки), които са необходими за коректното му функциониране. Моля натиснете бутона "Приемам" ако сте съгласни!